Zaproszenie do realizacji badań w ramach studiów doktoranckich

Serdecznie zapraszam zainteresowanych odznaczających się kreatywnością, otwartością, umiejętnością i chęcią pracę zespołowej do włączenia się w nurt badań prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej.
W ramach studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym otwarte zostały konkursy. Stwarza to realną szansę udziału w interesujących przedsięwzięciach badawczych. W szczególności zapraszam do zainteresowania się pasjonującą tematyką modyfikacji właściwości fizykochemicznych substancji czynnych farmakologicznie poprze kokrystalizację.
Większość związków organicznych jest słabo lub bardzo słabo rozpuszczalna w wodzie wliczając w to substancje o znaczeniu farmakologicznym. Stanowi to poważny problem z perspektywy biodostępności leku. Jednym ze sposobów pokonywania tej trudności jest współkrystalizacja z inną dobrze rozpuszczalną substancją pomocniczą. Dlatego dział inżynierii materiałowej zajmujący się modulowaniem cech fizykochemicznych ciał stałych poprzez kokrystalizację zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Istnieją liczne przykłady poprawy cech farmakodynamicznych dzięki współkrystalizacji. Nie tylko rozpuszczalność, szybkość rozpuszczania, modulowanie odpowiedzi na dawkę czy wykorzystanie efektu synergistycznego kilku substancji czynnych są powodami prób współkrystalizacji farmaceutyków. Również inne cechy fizyczne mogą stanowić cel zmiany postaci leku. Należą do nich obniżenie higrokopijności, wzrost trwałości leku, modulowanie barwy i jej stabilności, poprawa cech mechanicznych, wpływ na charakterystykę morfologiczną, obniżenie liczby form substancji czynnej, jak również zagadnienia związane z nabywaniem praw autorskich do nowych postaci substancji leczniczych. Wszystkie te cechy stanowią ważny element jednego z ostatnich etapów rozwoju leku jakim jest poszukiwanie najdogodniejszej formy postaci stałej.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tej przygodzie naukowej!