prof. dr hab. n. chem. Piotr Cysewski

PUBLIKACJE

   

ŻYCIORYS ZAWODOWY

 

Obecnie zajmowane stanowisko
profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, kierownik Katedry Chemii Fizycznej, ul. Kurpińskiego 5, 85-096 Bydgoszcz

Wykształcenie

 • 2013 - nadanie przez Prezydenta RP tytułu Profesor nauk chemiczny dnia 25 czerwca
 • 2000 - doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Konarski, Prof. dr hab. Bogdan Lesyng, Prof. dr hab. Michał Witanowski
  Temat rozprawy: „Opis właściwości tautomerycznych oraz kodujących zasad azotowych zmodyfikowanych działaniem rodnika hydroksylowego”.
 • 1989 - doktor nauk chemicznych w zakresie chemii, Uniwersytet Mikołaj Kopernikaw Toruniu, Wydział Matematyki, Fizyki, Chemii i Astronomii
  promotor: doc. dr hab. Jerzy K. Garbacz
  recenzenci: Prof. dr hab. Mieczysław Jaroniec, doc. dr Karol Karpiński (Ś.P.)
  Temat rozprawy: „Opis fizycznej adsorpcji z ciekłych roztworów nieelektrolitów na ciałach stałych w oparciu o analogi równań teorii objętościowego zapełnienia mikroporów”
 • 1984 - mgr chemii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki, Fizyki, Chemii i Astronomii
 • 1979 – absolwent klasy o profilu biol-chem, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana II Sobieskiego w Grudziądzu, wychowawczyni Maria Wnorowska, prowadzący nauczyciel chemii mgr Izabela Susmarska

Przebieg pracy zawodowej

 • 1984 – asystent-stażysta, Zakład Powłok Ochronnych, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • 1986 – asystent, Zakład Powłok Ochronnych, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • 1991 – adiunkt, Katedra i Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • od 1999 do chwili obecnej - Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej, Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • 2007 – Profesor nadzwyczajny UMK, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2004 – adiunkt, Zakład Chemii Ogólnej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 2008 – Profesor nadzwyczajny UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Pełnione funkcje

 • od 1999 do chwili obecnej Kierownik Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Collegium Medium w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 • 1994-2003 Pełnomocnik Rektora ds. Komputeryzacji Uczelni
 • 2000-2002 z-ca przewodniczącego Rady Użytkowników MAN w Bydgoszczy
 • 2005-2008 przedstawiciel do Senatu UMK z ramienia pracowników samodzielnych Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medium w Bydgoszczy, UMK w Toruniu
 • 2013-2017 z-ca Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej UMK dla Studentów

Nagrody i wyróżnienia

 • 1996 - Nagroda Zespołowa PAN za cykl prac poświęconych uszkodzeniom oksydacyjnym komórkowego DNA
 • 1998 - Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia
 • 2000 - Nagroda Indywidualna Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe
 • 2001 – Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP
 • Nagrody indywidualne Rektora Akademii Medycznej za działalność naukową oraz dydaktyczną w latach 1999, 2000, 2002, 2003
 • Nagrody indywidualne oraz zespołowe Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za działalność naukową oraz dydaktyczną w latach 2005-2014 na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medium w Bydgoszczy, UMK w Toruniu (w tym pierwszego stopnia).

Wykaz zakończonych przewodów doktorskich

 1. Sławomir Strzelec – zakończony czerwiec 2006
  Temat: „Opis mechanizmu działania pochodnych daunorubicyny jako leków interkalujących”
  Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. L. Rydygiera, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Żaneta Czyżnikowska–Balcerak – zakończony listopad 2006
  Temat: „Opis właściwości oddziaływań bocznych wybranych zasad purynowych zmodyfikowanych działaniem rodnika wodorotlenowego z wykorzystaniem metod chemii kwantowej”
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 3. Beata Szefler – zakończony listopad 2010
  Temat: „Zastosowanie metod hybrydowych QM/MM do opisu wpływu czynników środowiskowych na aromatyczność wybranych związków organicznych”
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 4. Przemysław Czeleń – zakończony czerwiec 2011 rozprawa z wyróżnieniem
  Temat: „Opis molekularnych podstaw telomerycznych fragmentów DNA w oparciu o metody chemii obliczeniowej”
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 5. Przemysław Krawczyk - zakończony grudzień 2011 rozprawa z wyróżnieniem
  Temat: „Zastosowanie metod chemii kwantowej do opisu spektroskopowych oraz nieliniowych właściwości optycznych wybranych pochodnych azobenzenu”
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wyjazdy zagraniczne i współpraca międzynarodowa

 • 1990 L.P.B.C, C.N.R.S., Thiais (Paryż) Fracja – postdoctoral fellow
 • 1991 L.P.B.C, C.N.R.S., Thiais (Paryż), Francja, stypendysta C.N.R.S.
 • 1993 L.P.B.C, C.N.R.S., Thiais (Paryż), Francja, stypendium Commission of European Communities
 • 1994 Uniwersytet im Johanna Guttenberga Mainz, Niemcy, stypendium Uniwersytetu w Mainz (Niemcy)

Udział w komitetach organizacyjnych:

 • Organizing Committee of European Chemistry Congress
 • Steering Committee Central European Conference Chemistry towards Biology