dr hab. inż. Przemysław Krawczyk, prof. UMK

WYKSZTAŁCENIE
06.2003 Studia magistersko-inżynierskie na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy, kierunek Technologia chemiczna, specjalność Ochrona środowiska
12.2011  Tytuł stopnia naukowego doktora nauk chemicznych uzyskany na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy, tytuł pracy doktorskiej: " Zastosowanie metod chemii kwantowej do opisu spektroskopowych oraz nieliniowych właściwości optycznych wybranych pochodnych azobenzenu"
12.02.2019 Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu; habilitacja z nauk medycznych na podstawie cyklu prac powiązanych tematycznie, objętych wspólnym tytułem: "Projektowanie nowych sond fluorescencyjnych o potencjalnym zastosowaniu w obrazowaniu medycznym wraz z oceną ich aktywności biologicznych i ewaluacją wpływu na właściwości koniugatu z białkiem" - uchwała nr 24/2019 Rady Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu z dnia 12 lutego 2019 r.

KONFERENCJE NAUKOWE

 • Modeling & Design of Molecular Materials ’08, Piechowice, 23-28 VI 2008
 • International Conference of Computational Methods in Sciences and Enginnering 2008 (ICCMSE 2008), Crete, Greece, 25-30 IX 2008
 • Theoretical and experimental study of UV-Vis soectra of functionalized carbazole-azo dyes; Modeling & Design of Moleculat Materials ’08, Piechowice, 23-28 VI 2008, s. P26/A
 • Electronic and vibrational contributions to hyperpolarizabilities of medium–size organic molecules International Conference of Computational Methods in Sciences and Enginnering 2008 (ICCMSE 2008), Crete, Greece, 25-30 IX 2008
 • Spectroscopic and nonlinear optical properties of new chalcone fluorescent probes for bioimaging applications: theoretical and experimental study Modeling Interactions in Biomolecules VII, 14-18 Sept 2015, Pague-Průchonice

NAGRODY

Działalność naukowa:

 • Indywidualna nagrida Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dziedzinie naukowej II stopnia w 2019 roku, Toruń 24 czerwca 2020 r.
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu III stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2018 roku, Toruń 26 września 2019 r.
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu I stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2017 roku, Toruń 19 września 2018 r.
 • Wyróżnienie Prorektor ds. Collegium Medicum za aktywność naukową, Bydgoszcz 1 marca 2018 r.
 • Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla zespołu naukowego, Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 2018 r.
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu I stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2016 roku, Toruń 29 września 2017 r.
 • Indywidualne wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej oraz dydaktyczno-wychowaczej w 2015 roku, Toruń, dnia 26 października 2016 r.
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu II stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2013 roku, Toruń 25 listopada 2014 r.
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu I stopnia za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2009 roku, Toruń 9 listopada 2010 r.
 • Odznaczenie  Dziekana Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej za bardzo dobre wyniki w nauce (najlepsi absolwenci kończący naukę na Uczelni w danym roku akademickim)

Działalność organizacyjna:

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu III stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2018/2019 - Toruń, dnia 3 grudnia 2018
 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2017/2018 - Toruń, dnia 5 grudnia 2017 r.
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2016/2017 - Toruń, dnia 1 grudnia 2016 r.
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2015/2016 - Toruń, dnia 3 grudnia 2015 r.
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2014/2015 - Toruń, dnia 5 grudnia 2014 r.
 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu II stopnia za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2013/2014 - Toruń, dnia 6 listopada 2013 r.

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE
Prowadzenie zajęć z przedmiotu Ćwiczenia rachunkowe z chemii, Chemia ogólna i nieorganiczna oraz Chemia analityczna na kierunku Analityka Medyczna

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I OBSZAR WSPÓŁPRACY
Poszukiwanie i projektowanie znaczników fluorescencyjnych oraz dwufotonowych wykorzystywanych w obrazowaniu medycznym. Opis stanów wzbudzonych molekuł o charakterze D-π-A. Opis liniowych i nieliniowych właściwości optycznych układów organicznych o charakterze donorowo-akceptorowym

PUBLIKACJE

2023

 • Kula Sławomir, Kaźmierski Łukasz, Krawczyk Przemysław [i in.]: Influence of a bithiophene substituent on the properties of a new fluorescent probe – theoretical and experimental study, Journal of Molecular Structure, 2023, Numer artykułu:135151. DOI:10.1016/j.molstruc.2023.135151 
 • Szukalski A., Stottko Rafał, Krawczyk Przemysław [i in.]: Application of the pyrazolone derivatives as effective modulators in the opto-electronic networks, Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 2023, vol. 437, s.1-12, Numer artykułu:114482. DOI:10.1016/j.jphotochem.2022.114482

2022

 • Krawczyk, P., Kula, S., Seklecka, K., & Łączkowski, K. Z. (2022). Synthesis, electrochemical, optical and biological properties of new carbazole derivatives. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 267 Part 2, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.saa.2021.120497
 • Kula, S., Krawczyk, P., Kaźmierski, Ł., & Filapek, M. (2022). Synthesis, physicochemical characterization and biological properties of new 5-(1<I>H</I>-phenanthro[9,10-d]imidazol-2-yl)-thiophene-2-carbaldehyde. Journal of Molecular Structure, 1252, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.132122
 • Szefler, B., Czeleń, P., Kruszewski, S., Siomek-Górecka, A., & Krawczyk, P. (2022). The assessment of physicochemical properties of Cisplatin complexes with purines and vitamins B group. Journal of Molecular Graphics & Modelling, 113, 1–15. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2022.108144
 • Szukalski, A., Krawczyk, P., Sahraoui, B., Rosińska, F., & Jędrzejewska, B. (2022). A Modified Oxazolone Dye Dedicated to Spectroscopy and Optoelectronics. Journal of Organic Chemistry, 87, 7319–7332. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c00500
 • Szukalski, A., Krawczyk, P., Sahraoui, B., & Jędrzejewska, B. (2022). Multifunctional oxazolone derivative as an optical amplifier, generator, and modulator. Journal of Physical Chemistry B, 126, 1742–1757. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c08056
 • Kalarus, P., Mieszczanin, A., Kula, S., & Krawczyk, P. (2022). Nowe barwniki fluorescencyjne oparte na rdzeniu fenantro[9,10-D]-imidazolu. In D. Jaworska & T. Swebocki (eds.), Zjazd Zimowy Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2021 : książka abstraktów (p. 92).
 • Karalus, P., Kula, S., & Krawczyk, P. (2022). Reakcja formylowania w syntezie pochodnych karbazolu. In W. C. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (ed.), II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa “Bliżej Chemii”. Książka abstraktów (p. 60).

2021

 • Krawczyk Przemysław, Jędrzejewska B., Seklecka K., Cytarska J., Łączkowski K. Effect of the chloro-substitution on electrochemical and optical properties of new carbazole dyes. Materials: 2021 : Vol. 14, nr 11, s. 1-22, 3091. https://doi.org/10.3390/ma1411309
 • Kula S., Krawczyk Przemysław, Filapek M., Maroń A.M. Influence of N-donor substituents on physicochemical properties of phenanthro[9,10-d]imidazole derivatives. J. Lumin.: 2021 : Vol. 233, s. 1-11, 117910. https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2021.117910
 • Szefler Beata, Czeleń Przemysław, Krawczyk Przemysław. The affinity of carboplatin to B-vitamins and nucleobases. Int. J. Mol. Sci.: 2021 : Vol. 22, nr 4, s. 1-11, 3634. https://doi.org/10.3390/ijms22073634

2020

 • Przemysław Krawczyk, Magdalena Bratkowska, TomaszWybranowski, Iga Hołyńska-Iwan,Piotr Cysewski, Beata Jędrzejewska „Experimental and theoretical insight into spectroscopic properties and bioactivity of 4-(4-formylbenzylidene)-2-phenyloxazol-5(4H)-one dye for future applications in biochemistry”  Journal of Molecular Liquids 314 (2020) 113632
 • Przemysław Krawczyk „Optimizing the optical and biological properties of 6-(1H-benzimidazole)-2-naphthalenol as a fluorescent probe for the detection of thiophenols: a theoretical study” RSC Adv., 2020, 10, 24374
 • Przemysław Krawczyk, Tomasz Wybranowski, Łukasz Kaźmierski, Iga Hołyńska-Iwan, Magdalena Bartkowska, Piotr Cysewski, Beata Jędrzejewska „ 2’(1H-phenanthro[9,10-d]imidazol-2-yl-4-carboxyclic acid N-hydroxysuccimimide ester: A new phenathroimidzole derivative as a fluorescent probe for medical applications”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 228 (2020) 117757
 • Adam Szukalskia, Beata Jędrzejewskab, Przemysław Krawczyk, Agnieszka Bajorek „An optical modulator on the pyrazolone-based bi-component system” Dyes and Pigments 172 (2020) 107805
 • Przemysław Krawczyk „4-(4-Chloro-2-oxo-3(1H-phenanthro[9,10-d]imidazol-2-yl)-2H-chromen-6-yl) benzaldehyde as a fluorescent probe for medical imaging: linear and nonlinear optical properties” Photochem. Photobiol. Sci., 2020, 19, 473
 • Przemysław Krawczyk „Modulation of benzofuran structure as a fluorescent probe to optimize linear and nonlinear optical properties and biological activities” Journal of Molecular Modeling (2020) 26:272

2018

 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Piotr Cysewski.Reactive group effects on the photophysical and biological properties of 2-phenyl-1H-phenanthro[9,10-d]imidazole derivatives as fluorescent markers.Org. Biomol. Chem.2018 : Vol. 16, nr 20, s. 3788-3800.
 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski” The influence of donor substituents on spectral properties and biological activities of fluorescent markers conjugated with protein” Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry 365 (2018) 157–168

2017

 • Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Przemysław Krawczyk. Docking and molecular dynamics study of CDK2 inhibition by new indoline derivatives. Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 : Plzeń, 2017.09.03
 • B. Jędrzejewska, Przemysław Krawczyk, M. Józefowicz. Experimental and theoretical studies of the influence of solvent polarity on the spectral properties of two push-pull oxazol-5-(4H)-one compounds. Spectrochim. Acta A : Mol. Biomol. Spectrosc. 2017 : Vol. 171, s. 258-267.
 • Przemysław Krawczyk, B. Jędrzejewska, Piotr Cysewski, T. Janek. Synthesis, photophysical and biological properties of a new oxazolone fluorescent probe for bioimaging : an experimental and theoretical study. Org. Biomol. Chem. 2017 : Vol. 15, nr 42, s. 8952-8966.
 • Przemysław Krawczyk, B. Jędrzejewska, M. Pietrzak, T. Janek. Synthesis, photophysical properties and systematic evaluations of new phenanthroimidazole fluorescent probe for boimaging : experimental and theoretical study. J. Photochem. Photobiol. B-Biol. 2017 : Vol. 166, s. 74-85.
 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski. The reactive group effects on the photophysical and biological properties of the fluorescent probe based on chalcone derivatives. Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 s. 74. : Plzeń, 2017.09.03
 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Piotr Cysewski. Theoretical studies on the interaction between chalcone dyes and Concanavalin A - the reactive group effects on the photophysical and biological properties of the fluorescence probe. J. Photochem. Photobiol. A-Chem. 2017 : Vol. 346, s. 327-337.
 • Beata Szefler, Przemysław Czeleń, Przemysław Krawczyk, Piotr Cysewski. Theoretical study on cisplatin binding to B-vitamins : could the therapeutic effect of cisplatin be decreased if a patient with lung cancer drinks carrot or beet juice? Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 : Plzeń, 2017.09.03

2016

 • B. Jędrzejewska, P. Krawczyk, M. Józefowicz, Experimental and theoretical studies of the influence of solvent polarity on the spectral properties of two push-pull oxazol-5-(4H)-one compounds. Spectroc. Acta Pt. A: Molec. Biomolec. Spectr. 2016, 171, 258-267
 • P. Krawczyk, M. Pietrzak.T. Janek, B. Jędrzejewska, P. Cysewski. Spectroscopic and nonlinear optical properties of new chalcone fluorescent probes for bioimaging applications: a theoretical and experimental study. J MolModel (2016) 22:125. doi: 10.1007/s00894-016-2990-4

2015

 • B. Jędrzejewska, M. Gordel, J. Szeremeta, P. Krawczyk, M. Samoć. Synthesis and Linear and Nonlinear Optical Properties of Three Push−Pull Oxazol-5(4H)-one Compounds. J. Org. Chem. 2015, 80, 9641−9651. doi: 10.1021/acs.joc.5b01636
 • P. Krawczyk. Time-dependent density functional theory calculations of the solvatochromism of some azo sulfonamide fluorochromes. J. Mol. Model. (2015) 21:118. doi: 10.1007/s00894-015-2651-z

2014

 • B. Jędrzejewska, P. Krawczyk, M. Gordel, M. Samoć. Synthesis and photophysical properties of two-photon chromophores containing 1Hbenzimidazole residue. Dyes and Pigments (2014) 111:162–175. doi: 0.1016/j.dyepig.2014.06.00

2013

 • B. Jędrzejewska, P. Krawczyk, M. Pietrzak, M. Gordel, K. Matczyszyn, M. Samoć, P. Cysewski. Styryl dye possessing donor-π-acceptor structure - synthesis, spectroscopic and computational studies. Dyes and Pigments (2013) 99:673-685. doi: 10.1016/j.dyepig.2013.06.00

2010

 • R. Zaleśny, I. W. Bulik, W. Bartkowiak, J. M. Luis, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, P. Krawczyk. Electronic and vibrational contributions to first hyperpolarizability of donor–acceptor-substituted azobenzene. J. Chem. Phys. (2010) 133:244308- 244315. doi: 10.1063/1.3516209
 • P. Krawczyk. DFT study of linear and nonlinear optical properties of donor-acceptor substituted stilbenes, azobenzenes and benzilideneanilines. J. Mol. Model. (2010) 16:659-668. doi: 10.1007/s00894-009-0623-x

2009

 • P. Krawczyk, A. Kaczmarek, R. Zaleśny, K. Matczyszyn, W. Bartkowiak, M. Ziółkowski, P. Cysewski. Linear and nonlinear optical properties of azobenzene derivatives. J. Mol. Model. (2009) 15: 581-590. doi: 10.1007/s00894-008-0436-3
 • R. Zaleśny, P. Krawczyk, W. Bartkowiak, M. G. Papadopoulos. Electronic and vibrational contributions to hyperpolarizabilities of medium–size organic molecules. AIP Conference Proceedings (2009) 1108:227-230. doi: 10.1063/1.3225420
 • D. L. Silva, P. Krawczyk, W. Bartkowiak, C. R. Mandoca. Theoretical study of one- and two-photon absorption spectra of azoaromatic compounds. J. Chem. Phys. (2009) 131:244516-244528. doi: 10.1063/1.3271239