dr hab. inż. Przemysław Krawczyk, prof. UMK

WYKSZTAŁCENIE
06.2003 Studia magistersko-inżynierskie na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy, kierunek Technologia chemiczna, specjalność Ochrona środowiska
12.2011  Tytuł stopnia naukowego doktora nauk chemicznych uzyskany na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy, tytuł pracy doktorskiej: " Zastosowanie metod chemii kwantowej do opisu spektroskopowych oraz nieliniowych właściwości optycznych wybranych pochodnych azobenzenu"

PUBLIKACJE

2018

 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Piotr Cysewski.Reactive group effects on the photophysical and biological properties of 2-phenyl-1H-phenanthro[9,10-d]imidazole derivatives as fluorescent markers.Org. Biomol. Chem.2018 : Vol. 16, nr 20, s. 3788-3800.

2017

 • Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Przemysław Krawczyk. Docking and molecular dynamics study of CDK2 inhibition by new indoline derivatives. Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 : Plzeń, 2017.09.03
 • B. Jędrzejewska, Przemysław Krawczyk, M. Józefowicz. Experimental and theoretical studies of the influence of solvent polarity on the spectral properties of two push-pull oxazol-5-(4H)-one compounds. Spectrochim. Acta A : Mol. Biomol. Spectrosc. 2017 : Vol. 171, s. 258-267.
 • Przemysław Krawczyk, B. Jędrzejewska, Piotr Cysewski, T. Janek. Synthesis, photophysical and biological properties of a new oxazolone fluorescent probe for bioimaging : an experimental and theoretical study. Org. Biomol. Chem. 2017 : Vol. 15, nr 42, s. 8952-8966.
 • Przemysław Krawczyk, B. Jędrzejewska, M. Pietrzak, T. Janek. Synthesis, photophysical properties and systematic evaluations of new phenanthroimidazole fluorescent probe for boimaging : experimental and theoretical study. J. Photochem. Photobiol. B-Biol. 2017 : Vol. 166, s. 74-85.
 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Tomasz Jeliński, Piotr Cysewski. The reactive group effects on the photophysical and biological properties of the fluorescent probe based on chalcone derivatives. Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 s. 74. : Plzeń, 2017.09.03
 • Przemysław Krawczyk, Przemysław Czeleń, Beata Szefler, Piotr Cysewski. Theoretical studies on the interaction between chalcone dyes and Concanavalin A - the reactive group effects on the photophysical and biological properties of the fluorescence probe. J. Photochem. Photobiol. A-Chem. 2017 : Vol. 346, s. 327-337.
 • Beata Szefler, Przemysław Czeleń, Przemysław Krawczyk, Piotr Cysewski. Theoretical study on cisplatin binding to B-vitamins : could the therapeutic effect of cisplatin be decreased if a patient with lung cancer drinks carrot or beet juice? Modeling Interactions in Biomolecules VIII. J. Burda. Praha : MATFYZPRESS, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University in Prague, 2017 : Plzeń, 2017.09.03

2016

 • B. Jędrzejewska, P. Krawczyk, M. Józefowicz, Experimental and theoretical studies of the influence of solvent polarity on the spectral properties of two push-pull oxazol-5-(4H)-one compounds. Spectroc. Acta Pt. A: Molec. Biomolec. Spectr. 2016, 171, 258-267
 • P. Krawczyk, M. Pietrzak.T. Janek, B. Jędrzejewska, P. Cysewski. Spectroscopic and nonlinear optical properties of new chalcone fluorescent probes for bioimaging applications: a theoretical and experimental study. J MolModel (2016) 22:125. doi: 10.1007/s00894-016-2990-4

2015

 • B. Jędrzejewska, M. Gordel, J. Szeremeta, P. Krawczyk, M. Samoć. Synthesis and Linear and Nonlinear Optical Properties of Three Push−Pull Oxazol-5(4H)-one Compounds. J. Org. Chem. 2015, 80, 9641−9651. doi: 10.1021/acs.joc.5b01636
 • P. Krawczyk. Time-dependent density functional theory calculations of the solvatochromism of some azo sulfonamide fluorochromes. J. Mol. Model. (2015) 21:118. doi: 10.1007/s00894-015-2651-z

2014

 • B. Jędrzejewska, P. Krawczyk, M. Gordel, M. Samoć. Synthesis and photophysical properties of two-photon chromophores containing 1Hbenzimidazole residue. Dyes and Pigments (2014) 111:162–175. doi: 0.1016/j.dyepig.2014.06.00

2013

 • B. Jędrzejewska, P. Krawczyk, M. Pietrzak, M. Gordel, K. Matczyszyn, M. Samoć, P. Cysewski. Styryl dye possessing donor-π-acceptor structure - synthesis, spectroscopic and computational studies. Dyes and Pigments (2013) 99:673-685. doi: 10.1016/j.dyepig.2013.06.00

2010

 • R. Zaleśny, I. W. Bulik, W. Bartkowiak, J. M. Luis, A. Avramopoulos, M. G. Papadopoulos, P. Krawczyk. Electronic and vibrational contributions to first hyperpolarizability of donor–acceptor-substituted azobenzene. J. Chem. Phys. (2010) 133:244308- 244315. doi: 10.1063/1.3516209
 • P. Krawczyk. DFT study of linear and nonlinear optical properties of donor-acceptor substituted stilbenes, azobenzenes and benzilideneanilines. J. Mol. Model. (2010) 16:659-668. doi: 10.1007/s00894-009-0623-x

2009

 • P. Krawczyk, A. Kaczmarek, R. Zaleśny, K. Matczyszyn, W. Bartkowiak, M. Ziółkowski, P. Cysewski. Linear and nonlinear optical properties of azobenzene derivatives. J. Mol. Model. (2009) 15: 581-590. doi: 10.1007/s00894-008-0436-3
 • R. Zaleśny, P. Krawczyk, W. Bartkowiak, M. G. Papadopoulos. Electronic and vibrational contributions to hyperpolarizabilities of medium–size organic molecules. AIP Conference Proceedings (2009) 1108:227-230. doi: 10.1063/1.3225420
 • D. L. Silva, P. Krawczyk, W. Bartkowiak, C. R. Mandoca. Theoretical study of one- and two-photon absorption spectra of azoaromatic compounds. J. Chem. Phys. (2009) 131:244516-244528. doi: 10.1063/1.3271239

KONFERENCJE NAUKOWE

 • Modeling & Design of Molecular Materials ’08, Piechowice, 23-28 VI 2008
 • International Conference of Computational Methods in Sciences and Enginnering 2008 (ICCMSE 2008), Crete, Greece, 25-30 IX 2008
 • Theoretical and experimental study of UV-Vis soectra of functionalized carbazole-azo dyes; Modeling & Design of Moleculat Materials ’08, Piechowice, 23-28 VI 2008, s. P26/A
 • Electronic and vibrational contributions to hyperpolarizabilities of medium–size organic molecules International Conference of Computational Methods in Sciences and Enginnering 2008 (ICCMSE 2008), Crete, Greece, 25-30 IX 2008
 • Spectroscopic and nonlinear optical properties of new chalcone fluorescent probes for bioimaging applications: theoretical and experimental study Modeling Interactions in Biomolecules VII, 14-18 Sept 2015, Pague-Průchonice

NAGRODY

 • Nagroda zespołowa Rektora UMK I stopnia za osiągnięcia naukowe uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej w 2010 roku oraz 2013 roku
 • Zespołowa Nagroda Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej -za pracę w Zespole Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2013/2014 oraz w roku akademickim 2014/2015

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE
Prowadzenie zajęć z przedmiotu Ćwiczenia rachunkowe z chemii, Chemia ogólna i nieorganiczna oraz Chemia analityczna na kierunku Analityka Medyczna

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I OBSZAR WSPÓŁPRACY
Poszukiwanie i projektowanie znaczników fluorescencyjnych oraz dwufotonowych wykorzystywanych w obrazowaniu medycznym. Opis stanów wzbudzonych molekuł o charakterze D-π-A. Opis liniowych i nieliniowych właściwości optycznych układów organicznych o charakterze donorowo-akceptorowym